استخدام مدلینگ

تاریخ : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

روند استخدام مدلینگ در آژانس تبلیغاتی پرتو- استخدام بازیگر تیزر های تبلیغاتی
استخدام مدلینگ

فرم درخواست همکاری و استخدام گویندگان

پروژه های شروع نشده

تیزر تبلیغاتی جنوا

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی گروه بیس

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر رستوران هالی نوز

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۳ نفر آقا

تیزر پوشاک تجلی نو

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۴ نفر خانم - ۰ نفر آقا

تیزر شرکت مهرآیین

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی سالیان

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر گروه هنری آوا

مرحله انتخاب گوینده

گوینده مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه های در حال انجام

تیزر مناسبتی نوروز

مرحله هماهنگی و تولید

گوینده مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی برند بوش

مرحله هماهنگی و تولید

گوینده مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر مناسبتی نوروز

مرحله هماهنگی و تولید

گوینده مورد نیاز :

۳ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر تبلیغاتی فرش

مرحله هماهنگی و تولید 

گوینده مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۲ نفر آقا

پروژه های پایان یافته

تیزر تبلیغاتی روغن ایلین

اتمام مراحل تولید

گوینده مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر مناسبتی مذهبی

اتمام مراحل تولید

گوینده مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۳ نفر آقا

تیزر تبلیغاتی برونسی

اتمام مراحل تولید

گوینده مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۱ نفر آقا