روند استخدام مدلینگ در آژانس تبلیغاتی پرتو
روند استخدام مدلینگ در آژانس تبلیغاتی پرتو

فرم استخدام بازیگر تیزرهای تبلیغاتی

فرم استخدام بازیگر تیزرهای تبلیغاتی

استخدام مدلینگ
پروژه های شروع نشده

تیزر تبلیغاتی جنوا

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی گروه بیس

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

بازیگر رستوران هالی نوز

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۳ نفر آقا

تیزر پوشاک تجلی نو

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۴ نفر خانم - ۰ نفر آقا

تیزر شرکت مهرآیین

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی سالیان

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

بازیگر گروه هنری آوا

مرحله انتخاب گوینده

بازیگر مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۰ نفر آقا

پروژه های در حال انجام

تیزر مناسبتی نوروز

مرحله هماهنگی و تولید

بازیگر مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر تبلیغاتی برند بوش

مرحله هماهنگی و تولید

بازیگر مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر مناسبتی نوروز

مرحله هماهنگی و تولید

بازیگر مورد نیاز :

۳ نفر خانم - ۲ نفر آقا

تیزر تبلیغاتی فرش

مرحله هماهنگی و تولید 

بازیگر مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۲ نفر آقا

پروژه های پایان یافته

تیزر تبلیغاتی روغن ایلین

اتمام مراحل تولید

بازیگر مورد نیاز :

۱ نفر خانم - ۲ نفر آقا

 

تیزر مناسبتی مذهبی

اتمام مراحل تولید

بازیگر مورد نیاز :

۲ نفر خانم - ۳ نفر آقا

تیزر تبلیغاتی برونسی

اتمام مراحل تولید

گوینده مورد نیاز :

۰ نفر خانم - ۱ نفر آقا