استخدام مدلینگ

تاریخ : ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برچسب: استخدام گوینده

صدور گواهی گرید الف

مواردی در خصوص ثبت گواهی گرید الف – امکان ثبت گواهی فقط برای اعضا قابل انجام بوده که پرونده ایشان تایید و کارت هویتی خود را دریافت نموده اند . هنرمندان پس از درخواست و صدور گواهی گرید الف در ابتدای ویترین پنل کاربری تهیه کنندگان قرار خواهند گرفت که

صدور گواهی گرید الف

مواردی در خصوص ثبت گواهی گرید الف – امکان ثبت گواهی فقط برای اعضا قابل انجام بوده که پرونده ایشان تایید و کارت هویتی خود را دریافت نموده اند . هنرمندان پس از درخواست و صدور گواهی گرید الف در ابتدای ویترین پنل کاربری تهیه کنندگان قرار خواهند گرفت که