صدور گواهی گرید الف

مواردی در خصوص ثبت گواهی گرید الف مواردی در خصوص ثبت گواهی گرید الف امکان ثبت گواهی فقط برای اعضا قابل انجام بوده که پرونده ایشان تایید و کارت هویتی خود را دریافت نموده اند . گواهی صادر شده برای اعضا دارای لوگو طلایی سطح الف برای استفاده در سایر سطوح تبلیغاتی میباشد .  در […]